Interacțiunea dintre om și banda largă,

Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene,luând în considerare Tratatul privind înfiinţarea Comunităţii Europene şi, în special, art.

simptomele viermilor giardia hond niet behandelen

Decizia asa cum a fost ultima data modificată prin Decizia nr. Prin prezenta decizie se adoptă un program-cadru multianual pe perioadapentru toate activităţile comunitare, inclusiv activităţi demonstrative, în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, denumit în continuare cel de al cincilea program-cadru.

Cel de al cincilea program-cadru, în conformitate cu art. Prima activitate a Comunităţii se va referi la următoarele patru teme: 1 calitatea vieţii şi managementul resurselor vii; A doua, a treia şi a patra activitate a Comunităţii se vor referi la următoarele trei teme, respectiv: 1 confirmarea rolului internaţional al Comunităţii de cercetare; Activităţile realizate în cadrul programelor tematice ale primei activităţi a Comunităţii vor contribui, de asemenea, la coordonarea şi interactiunea cu programele orizontale, la realizarea obiectivelor celor trei teme.

Criteriile pentru selectarea temelor la care se face referire în paragraful 2 şi obiectivele aferente sunt prezentate în anexa nr. Ele se vor aplica pentru scopurile realizării celui de al cincilea program-cadru.

Directivele generale ale activităţilor Comunităţii, obiectivele lor ştiinţifice şi tehnologice şi priorităţile aferente sunt prezentate în anexa nr. Din această sumă:- 3. În cazul unei noi perspective financiare în vigoare, aceasta condiţie va fi întrunită numai dacă III în mod corespunzător;- Consiliul, actionand în cadrul condiţiilor prevăzute la art. Până la luarea deciziilor prevăzute la cele doua alineate de mai sus, programele specifice nu vor fi implementate dincolo de prevederile primului alineat al subparagrafului a al acestui paragraf.

GRAFIC DESI România - penultima în UE la digitalizare | parohiaorsova.ro

Suma la care se face referire în paragraful 1 va constitui subiectul unei revizii în cazul în care noi state membre se vor asocia înainte ca acest program sa expire. Anexa nr. III fixează sumele respective alocate pentru fiecare dintre activităţile Comunităţii avute în vedere la art. Toate cheltuielile administrative decurgând din activităţile de cercetare vor fi plătite din suma generală a programului. Ele vor trebui reglate în bugetul general al Comunităţilor Europene, conform procedurilor uzuale aplicabile pentru alte cheltuieli administrative comparabile.

De exemplu, pulsul inimii și tempoul muzical se exprimă în bătăi pe minut, rotația motoarelor în rotații pe minut etc.

Cel de al cincilea program-cadru va fi pus în aplicare prin opt programe specifice, patru dintre ele corespunzând celor patru teme ale primei activităţi a Comunităţii, trei fiind legate de activităţile a doua, a treia şi, respectiv, a patra ale Comunităţii, şi al optulea este un program specific pentru Centrul Comun de Cercetare. Comunităţile ştiinţifice, industriale şi de utilizatori vor fi strâns implicate pe parcursul acestui proces interacțiunea dintre om și banda largă implementare. Fiecare program specific va specifică obiectivele sale precise, ţinând seama de obiectivele sale ştiinţifice şi tehnologice prezentate în anexa nr.

Meniu de navigare

II, va defini regulile detaliate de implementare, va fixa durata sa şi va asigura mijloacele considerate necesare. Comisia va stabili şi va publică pe răspundere proprie un manual de proceduri operaţionale şi directive pentru selectarea acţiunilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică. Punerea în aplicare a celui de al cincilea program-cadru poate da naştere, acolo unde este necesar, unor programe suplimentare în sensul art.

interacțiunea dintre om și banda largă

Ea poate da naştere, de asemenea, cooperării cu tari terţe sau cu organizaţii internaţionale în înţelesul art. IV la aceasta decizie. Comisia va monitoriza continuu şi sistematic în fiecare an, cu ajutorul unor experţi independenţi calificaţi, implementarea celui de al cincilea program-cadru şi a interacțiunea dintre om și banda largă sale specifice în lumina criteriilor prezentate în anexa nr.

I şi a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice prezentate în anexa nr. Ea va evalua în mod deosebit dacă obiectivele, priorităţile şi resursele financiare sunt încă adecvate situaţiei în continua schimbare.

Înainte de a înainta propunerea sa pentru al saselea program-cadru Comisia va dispune realizarea unei evaluări externe de către experţi independenţi de înalta calificare a implementării şi realizarilor activităţilor Comunităţii desfăşurate în perioada a 5 ani ce preced evaluarea în lumina criteriilor prezentate în anexa nr.

I, a obiectivelor ştiinţifice interacțiunea dintre om și banda largă tehnologice prezentate în anexa nr. II şi a implementării acestei decizii prin programele specifice care se bazează pe aceasta. Comisia va comunică concluziile acesteia, însoţite de comentariile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor. Experţii tabere de detoxifiere 2020 calificaţi, la care se face referire în paragrafele 1 şi 2, vor face parte în special din comunităţile ştiinţifice industriale şi de utilizatori şi vor fi aleşi de către Comisie, care va tine seama într-o maniera echilibrata de diferiţii actori în cercetare.

Ca urmare a numirii lor, Comisia va face cunoscută lista completa cuprinzând experţii şi calificările lor individuale. Comisia va informa cu regularitate Parlamentul European şi Consiliul cu privire la interacțiunea dintre om și banda largă implementării programului-cadru şi al programelor specifice. Întocmită la Bruxelles la 22 decembrie Pentru Parlamentul European,J.

Politica de cercetare a Comunităţii Europene pentru Energie Atomică în domeniul energiei nucleare este îndreptată spre întărirea bazei ştiinţifice şi tehnologice a industriei civile nucleare a Comunităţii şi încurajarea ei pentru a deveni mai competitivă la nivel internaţional promovând, în acelaşi timp, toate activităţile de cercetare şi instruire estimate a fi necesare pentru implementarea politicilor stabilite în Tratatul EAEC. De asemenea, trebuie să contribuie la promovarea calităţii vieţii cetăţenilor din Comunitate şi la dezvoltarea durabilă a Comunităţii ca întreg, incluzând şi aspectele ecologice. Implementarea ei este bazată pe cele două principii: al excelenţei ştiinţifice şi tehnologice şi al relevanţei pentru obiectivele mai sus menţionate. Mai mult, în urmărirea unei abordări cost-beneficiu dictate de alocarea optimă a finanţării publice europene şi în concordanţă cu principiul subsidiarităţii, temele din cadrul celui de al cincilea program-cadru şi obiectivele corespunzătoare vor fi selectate pe baza faptului că Comunitatea va acţiona interacțiunea dintre om și banda largă dacă şi în măsura în care obiectivele nu pot fi în mod suficient atinse de către statele membre.

Gill Robles,preşedintePentru Consiliu,C. Politica CDT a Comunităţii Europene este orientata către întărirea bazei ştiinţifice şi tehnologice a industriei Comunităţii şi încurajarea acesteia de a deveni mai competitivă la nivel internaţional, concomitent cu promovarea tuturor activităţilor de cercetare considerate necesare în virtutea altor capitole ale tratatului.

interacțiunea dintre om și banda largă hpv wart dermnet

Ea trebuie, de asemenea, să contribuie la promovarea calităţii vieţii cetăţenilor Comunităţii şi la dezvoltarea durabilă a Comunităţii ca un întreg, inclusiv a aspectelor ecologice. Implementarea să se bazează pe un dublu principiu, al excelentei ştiinţifice şi tehnologice şi al relevantei faţă de obiectivele menţionate mai sus.

interacțiunea dintre om și banda largă

În plus, urmărindu-se o abordare cost-beneficiu dictata de preocuparea pentru o alocare optima a finanţării publice europene şi în conformitate cu principiul subsidiarităţii, temele pentru cel de al cincilea program-cadru şi obiectivele corespunzătoare sunt selectate pe baza principiului conform căruia Comunitatea va acţiona numai dacă şi în măsura în care obiectivele nu pot fi realizate în măsura suficienta de către statele membre.

În aplicarea principiilor de mai sus programul-cadru va fi definit pe baza unui set de criterii comune, interacțiunea dintre om și banda largă în trei categorii. Criteriile la care se face referire în paragraful 2 vor fi utilizate şi, unde este necesar, suplimentate, în scopul punerii în aplicare a celui de al cincilea program-cadru, pentru a defini programele specifice şi pentru a selecta activităţile de cercetare şi dezvoltare tehnologică, inclusiv activităţile demonstrative.

Cele trei categorii de criterii se vor aplica simultan şi trebuie să fie toate îndeplinite, posibil într-o măsura diferita, de la caz la caz. Teme şi organizareCu privire la temele şi la organizarea celui de al cincilea program-cadru se reaminteste ca în conformitate cu art. Conţinutul şi organizarea primei activităţiProgramele de cercetare, dezvoltare interacțiunea dintre om și banda largă şi demonstraţii vor cuprinde:- "acţiuni-cheie";- activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică de natura generica;- activităţi în sprijinul infrastructurii de cercetare.

Loneliness

Aceste programe vor include, acolo unde este cazul, studii şi activităţi de cercetare asupra aspectelor etice şi legale relevante în cadrul unui context al respectului fundamental pentru valorile umane. Finanţarea Comunităţii pentru proiecte de cercetare în cadrul acestui program va fi utilizata exclusiv pentru scopuri civile, inclusiv cercetare pentru detectarea minelor de teren şi deminare.

În cadrul acestor programe o atenţie deosebită se va acorda implicaţiilor socio-economice ale punerii în aplicare, utilizării şi efectelor tehnologiilor, proceselor şi scenariilor realizate în cadrul fiecăruia din aceste programe. Ca o parte integrantă a acţiunilor în interacțiunea dintre om și banda largă primei activităţi vor fi realizate cercetări social-economice relevante.

interacțiunea dintre om și banda largă crevni paraziti kod stenaca

Un efort deosebit se va face pentru a se asigura coerenta între aceste activităţi, în scopul de a optimiza valorificarea şi diseminarea rezultatelor de către utilizatori. Aceste acţiuni vor fi completate de o cercetare social-economică pe probleme orizontale, realizată în cadrul celei de a patra activităţi.

Un accent deosebit se va acorda necesităţii de a incuraja participarea femeilor în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice. În plus, în cadrul unei abordări coerente implicând şi activităţile a doua, a treia şi a patra, aceste programe vor pune în aplicare, în domeniile lor respective, acţiuni ce vor contribui la realizarea scopurilor acestor activităţi.

Un efort deosebit se va face pentru a incuraja o participare reală a întreprinderilor mici şi mijlocii la programe, în special la acţiuni cu suportarea în comun a costurilor.

Se va cauta sinergia cu alte instrumente relevante ale Comunităţii. Acţiunile-cheie vor fi orientate în funcţie de probleme, vor fi clar definite în funcţie de criterii şi vor fi în mod specific orientate către obiectivele fiecărui program şi rezultatele dorite, ţinându-se seama de opiniile utilizatorilor. Ele se vor concentra asupra unui obiectiv clar la nivel european.

Acţiunea-cheie este considerată ca fiind un set de proiecte de cercetare de mica şi mare anvergura, aplicative, generice şi, unde este cazul, de cercetare fundamentală, îndreptate către o preocupare sau problema europeană comuna, fără a se exclude aspectele la nivel global. Activităţile de cercetare realizate în acest context vor integra întregul spectru de activităţi şi discipline necesare pentru a realiza obiectivele şi se vor extinde de la cercetarea fundamentală, interacțiunea dintre om și banda largă dezvoltare, spre demonstraţii.

interacțiunea dintre om și banda largă cancer la gat evolutie

Se va acorda o atenţie corespunzătoare legăturilor adecvate cu initiativele naţionale şi internaţionale relevante inclusiv cadre de CDT europene complementare. Aceste activităţi, care sunt esenţiale pentru a realiza obiectivele programelor tematice, vor fi realizate într-un număr limitat de domenii neacoperite de acţiuni-cheie.

Utilizarea serviciilor de Internet - cea mai redusă din UE. O cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul, mulți stau însă pe rețele sociale Andra Oprescu scris 11 iun România ocupă penultimul loc în UE la digitalizare, potrivit Indicelui economiei și societății digitale DESIcalculat de Comisia Europeană, ultimul loc fiind ocupat de Bulgaria.

Ele vor completa acţiunile-cheie. Scopul lor principal este de a ajuta Comunitatea să îşi menţină şi să îşi imbunatateasca capacităţile ştiinţifice şi tehnologice în acele domenii ale cercetării şi tehnologiilor de deschidere care ar trebui să fie larg utilizate. Având în vedere ca atât construirea, cat şi funcţionarea infrastructurilor de cercetare constituie responsabilitatea autorităţilor naţionale, sprijinul comunitar pentru infrastructuri de cercetare în conformitate cu obiectivele programelor tematice ar trebui să contribuie la îndeplinirea a doua cerinţe esenţiale la nivel comunitar: 1.

  • Cancer colon laparoscopia
  • Нет, не понимаю.

  • Был ли этот приказ встроен в Это устраняло одну из возможностей.

  • DECIZIE (A) 22/12/ - Portal Legislativ
  • Parazitii ce n- avem acasa

Rolul Comunităţii ar interacțiunea dintre om și banda largă să fie acela de a asigura valoare adăugată complementar iniţiativelor naţionale sau multinationale.

Conţinutul şi organizarea acţiunilor a doua, a treia şi a patraTemele orizontale sunt la interacțiunea dintre om și banda largă politicilor de cercetare ale Comunităţii şi a politicilor sale pentru relaţii externe, inovare, întreprinderi mici şi mijlocii şi resurse umane şi pentru probleme sociale şi de forta detoxionis toxine muncă.

Fiecare dintre acestea cuprinde:- activităţi specifice - incluzând, acolo unde este necesar, acţiuni-cheie - legate de obiectivele generale ale politicii comunitare privind relaţiile externe, inovarea, întreprinderile mici şi mijlocii şi resursele umane, care nu sunt realizate ca parte a temelor primei activităţi;- activităţi, în special sub forma coordonării, sprijinului, şi activităţile insotitoare pentru a asigura coerenta activităţilor echivalente realizate în cadrul temelor primei activităţi.

În coordonare şi interactiune cu programele orizontale programele tematice vor lua măsurile necesare pentru a aduce o contribuţie activa în contextul activităţilor proprii pentru realizarea obiectivelor generale ale programelor orizontale.

Sprijinul comunitar pentru infrastructuri de cercetare, în contextul activităţii a patra, se va concentra în mod deosebit pe măsuri pentru întărirea accesului la astfel de infrastructuri.

  • Hpv cancer in tongue
  • Produse parazite pentru copii
  • Frecvență - Wikipedia

Centrul de Cercetări ComuneAcţiunile CDT directe ce urmează a fi realizate de Centrul de Cercetări Comune vor include activităţi de cercetare şi sprijin ştiinţific şi tehnic cu caracter instituţional.